Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Inkoop en aanbesteden

de inkoopcontrole in optima forma

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 19 november 2024, Sassenheim

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

PE

6

Aanbesteden is 'een veelkoppig monster'. Vanuit de oorsprong van goede intenties is in de loop van jaren een zwaarlijvige complexiteit gegroeid. En die complexiteit is verder geïntensiveerd met de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Hoe kun je als financial enerzijds je organisatie bijstaan in het navigeren door dit woud aan regels en procedures? Hoe begeleid je hen bij ogenschijnlijke tegenstellingen en onduidelijkheden? En welke beheersmaatregelen zijn er nodig in het licht van de doelstellingen van je organisatie? Om welke verankering in de AO/IB vraagt het?

En anderzijds, hoe kun je er op gedegen wijze verantwoording over afleggen na afloop? Waar dient rekening mee gehouden te worden bij het beoordelen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de verplichtingen en uitgaven?

In deze cursus doorlopen we de diverse stadia en aspecten van het inkoopproces, welke plaats het aanbesteden daarin inneemt en hoe zich dit verhoudt tot de rol en de verantwoordelijkheden van de accountant en die van de financial. Hoe kunnen deze het beste samenwerken om het gemeenschappelijke doel samen te verwezenlijken?


Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzicht opdoen over de bedoeling, de oorsprong, van het aanbestedingsgedachtegoed
 • Leren over de verschillende stappen in het inkoopproces en hoe die zich verhouden tot de aanbestedingswet en -regelgeving
 • Inzicht opdoen over (Europese/maatschappelijke) ontwikkelingen & trends op het gebied van aanbesteden
 • Leren over de belangrijkste beheersmaatregelen ingezet kunnen worden in de bedrijfsvoering en welke verankeringen in de AO/IB nodig zijn
 • Leren van 'lessons learned' uit praktijksituaties: grijze gebieden, dilemma's, conflicten en (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden in regelgeving
 • De contextuele rol en verantwoordelijkheden van de accountant en de andere financials in de keten


Inhoud
Tijdens deze cursus passeren de kernaspecten van het inkoopproces in het publieke domein. We kijken met elkaar naar:

 1. de huidige doelstellingen en hoe die zich verhouden tot de processtappen in en karakteristieken van 'publieke domein' inkoop
 2. de benodigde beheersmaatregelen (AO/IB)
 3. hoe verantwoording af te leggen over en controle op rechtmatigheid en de maatschappelijke context waarin dit plaatsvindt

De onderwerpen die behandeld gaan worden, zijn:

 • Bedoeling en beginselen van de wet: waartoe is dit ontstaan?
 • Inkoopproces op hoofdlijnen
 • Actoren, systemen, rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces
 • Wettelijke kaders op hoofdlijnen
 • Subsidie of overheidsopdracht?
 • Algemene bepalingen voor alle overheidsopdrachten
 • Aanbestedingsprocedures algemeen en onder de EU-aanbestedingsdrempels;
 • Europese aanbestedingen;
 • (Quasi) inbesteden
 • Wijziging van overeenkomsten
 • Risico’s in aanbestedingsprocessen
 • Beheersmaatregelen in inkoop-/aanbestedingsproces
 • Stappen in (gegevensgerichte) controle op aanbestedingen

De training is zeer interactief van aard en er is volop ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Bestemd voor

(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein

Arthur Schothuis
Arthur Schothuis
Registeraccountant
Arthur Schothuis is registeraccountant en studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Meer info
Bert van Dillen
Bert van Dillen
Specialist accountancy en verantwoordingsonderzoek
Bert studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de UvA. Na zijn studie is hij altijd in de publieke sector werkzaam geweest. Eerst als interne accountant bij de Sociale Verzekeringsbank, vervolgens als accountant-toezichthouder bij het College toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) en de rechtsopvolger Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en sinds september 2009 als accountant bij de Algemene Rekenkamer. Als specialist adviseert en ondersteunt hij medewerkers bij de… Meer info
Inkoop en aanbesteden
Startdatum 19 november
di 19 november 2024
9:00 - 17:00
Sassenheim
Routebeschrijving